visual basicvisual basic

Abbreviations: vb, vba

Synonyms: visualbasicSEthesaurus Search